nedeľa 4. augusta 2013

Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 2.časť

Akými zdrojmi pitnej vody disponuje Slovenská republika? Je jej kvalita bezpečná? Ako sa hodnotí jej kvalita a aké sú limity pre jej nezávadnosť? Môžeme piť vodu z vodovodu bez obáv? Aj na tieto otázky odpovedám v 2.časti môjho druhého článku o 5.kroku ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody...

Druhá časť môjho článku- Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku?

b) Organické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
31.
Akrylamid
0,1
μg/l
NMH
Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.
z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu
a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou.
32.
Benzén
1,0
μg/l
NMH

33.
Dichlórbenzény
0,3

300
μg/l
MH

NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť
látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne
súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody. Dichlórbenzény zahrňujú sumu:
1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén.
34.
1,2-dichlóretán
3,0
μg/l
NMH

35.
Monochlórbenzén
10

300
μg/l
MH

NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť
látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne
súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody.
36.
Celkový organický uhlík
Bez významných zmien
μg/l
IH
Nemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako
10 000 m3 denne.
37.
Pesticídy
0,1
μg/l
NMH
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy,
fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy,
organické rodenticídy, organické slimicídy a príbuzné
produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy,
ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa
vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín,
heptachlór a heptachlórepoxid platí limit 0,03 μg/l.
38.
Pesticídy spolu
0,5
μg/l
NMH
Súčet všetkých pesticídov zistených a kvantifikovaných počas
monitorovania.
39.
Polycyklické
aromatické
uhľovodíky
0,1
μg/l
NMH
Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, fluorantén,
benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén,
indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
40.
Benzo/a/pyrén
0,01
μg/l
NMH

41.
Epichlórhydrín
0,1
μg/l
MH
Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.
z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu
a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou.
42.
Styrén
20
μg/l
NMH

43.
Tetrachlóretén
10
μg/l
NMH
Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie
prekročiť 10 μg/l.
44.
Tetrachlórmetán
2,0
μg/l
NMH

45.
Toluén
50
700
μg/l
MH
NMH

46.
Trichlóretén
10
μg/l
NMH
Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie
prekročiť 10 μg/l.
47.
Vinylchlorid
0,5
μg/l
NMH
Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.
z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu
a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou.
48.
Xylény
100

500
μg/l
MH

NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť
látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne
súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody.


c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
49.
Voľný chlór
0,3
mg/l
MH
Vzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak
sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna
hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
50.
Brómdichlórmetán
0,015

0,025
mg/l
MH

NMH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je
dôvod na zníženie medznej hodnoty koncentrácie
chloroformu na 0,03 mg
51.
2,4-dichlórfenol
0,002
mg/l
MH
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody.
52.
Chlórdioxid
0,20
mg/l
MH

53.
Chloritany
0,20
mg/l
NMH

54.
Chloroform
0,04
mg/l
MH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je
dôvod na zníženie medznej hodnoty koncentrácie
chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri
odtoku vody z úpravne.
55.
Ozón
0,05
mg/l
MH

56.
2,4,6-trichlórfenol
0,01
0,2
mg/l
MH
NMH
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody.
57.
Trihalometány
spolu
0,15
mg/l
NMH
Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform,
dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.


d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
58.
Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
0,08


Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvod na
zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na
korigovanie hodnoty CHSKMn.
59.
Amónne ióny
0,5
mg/l


60.
Celkové rozpustné látky
1000
mg/l


61.
Farba
20
mg/l


62.
Hliník
0,2
mg/l


63.
Chemická spotreba
kyslíka
manganistanom
3,0
mg/l


64.
Chloridy
100
mg/l

Voda nesmie byť agresívna. Prekročenie medznej hodnoty
do 250 mg/l je prípustné, len ak ide o chloridy
z geologického podložia.
65.
Mangán
0,05
mg/l

Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné,
len ak ide o mangán z geologického podložia a ak
nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických
vlastností vody.
66.
Nasýtenie vody kyslíkom
>50
%
nasýtenia


67.
Reakcia vody
6,5-8,5


Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu,
ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna
hodnota môže byť nižšia.
68.
Sírany
250
mg/l

Voda nesmie byť agresívna.
69.
Sulfán voľný
0,01
mg/l


70.
Chuť
prijateľná
pre
spotrebiteľa


V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1
a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN
EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty
pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
71.
Teplota
8-12
°C


72.
Zákal
5
ZF


73.
Pach
Bez zápachu


V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1
a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN
EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty
pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
74.
Zinok
3,0
mg/l


75.
Železo
0,2
mg/l

Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné,
len ak ide o železo z geologického podložia a ak
nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických
vlastností vody.
76.
Vodivosť
125,0
mS/m

Voda nesmie byť agresívna.
77.
Sodík
200
mg/lZdroj:

N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu


Tretiu časť článku nájdete tu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára